Niepubliczna szkoła integracyjna

Bycie użytecznym dla świata to jedyny sposób na bycie szczęśliwym​

Hans Christian Andersen

Szkoła

Integracyjna

Szkoła jest ciepłym, troskliwym i bezpiecznym środowiskiem, które zapewnia wszystkim dzieciom możliwość rozwijania swoich umiejętności edukacyjnych, komunikacyjnych, językowych i społecznych. Skupiając się na potrzebach każdej jednostki, dostosowuje narzędzia i metody, które są zgodne z programem nauczania. Program Szkoły Integracyjnej DITERO maksymalizuje rozwój, uczy myślenia, działania i samodzielności. ​

Program i misja Niepublicznej Szkoły Integracyjnej DITERO

Przez ostatnie lata obserwowaliśmy jak, w ramach naszych projektów, dzieci w spektrum autyzmu realizowały wspólnie ze swoimi neurotypowymi kolegami i wolontariuszami różne zadania, przygotowywały spektakle, wspólne wydarzenia, razem uczyły się, bawiły i tworzyły. Widzieliśmy jak nasi podopieczni, w bezpiecznej przestrzeni, rozwijali swój potencjał i jak wiele radości było w nich podczas interakcji z rówieśnikami. Mogliśmy też zobaczyć jak bardzo druga strona otwiera się na fakt, że ludzie mają różne potrzeby, pasje i talenty. Widzieliśmy jak wzrasta w nich otwartość i wrażliwość.

To doświadczenie pozwoliło nam marzyć o bezpiecznym miejscu, o szkole, w której wszystkie dzieci, bez względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub jego brak, będą mogły rozwijać swój potencjał. O szkole, w której potrzeby każdego dziecka będą zauważane, a ich zainteresowania i talenty wspierane. O szkole, w której zdobywanie wiedzy opierać się będzie bardziej o współpracę i wspólne realizowanie projektów, niż niekończącą się rywalizację i konkurowanie. I wreszcie o szkole, w której nie będzie granic między “te” dzieci i “nasze” dzieci, a wszystkie dzieci będą czerpały od siebie nawzajem wyrastając na pewnych siebie, rozumnych, wrażliwych na drugiego człowieka i, przede wszystkim, szczęśliwych ludzi.

Nasze marzenie nabiera teraz realnych kształtów. Zarząd, pracownicy fundacji oraz rodzice naszych podopiecznych zwarli szyki, aby szkoła powstała. Będą ją tworzyć nie tylko specjaliści, ale także rodzice, bo kto lepiej niż oni zna potrzeby swoich dzieci? Obecnie podejmujemy intensywne działania, aby otwarcie naszej niepublicznej podstawowej szkoły integracyjnej miało miejsce już w perspektywie najbliższego roku szkolnego 2024/2025. Współpracujemy z samorządem, dopełniając krok po kroku kolejne formalności. W tej chwili szkoła posiada już swój statut, opracowaliśmy biznes plan, prowadzimy rozmowy z nauczycielami chętnymi uczyć w szkole.

Naszym celem jest przemyślana przestrzeń edukacyjna, która będzie eliminować nadmiar bodźców sensorycznych, organizacja warunków nauki w sposób, który zapewni każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Obok realizowania podstawy programowej w oparciu o przepisy oświatowe, planujemy szeroką gamę zajęć terapeutycznych. Pracujemy w oparciu o metody niedyrektywne. Wykorzystujemy wiele narzędzi, technik, współpracujemy z różnymi specjalistami – wszystko po to, aby dostosować edukację do indywidualnych potrzeb i możliwości.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy szkoła będzie płatna?

Nie, w szkole nie będzie obowiązywało czesne. Będzie bezpłatna dla wszystkich dzieci. Również zajęcia dodatkowe, które będą ujęte w planie lekcji, będą realizowane bezpłatnie. W naszej szkole dzieci będą mieć 6h tygodniowo języka angielskiego, robotykę oraz szereg innych zajęć wspierających rozwój. Wszystkie zajęcia wynikające z orzeczenia będziemy realizować w szkole, tak żeby rodzic nie musiał popołudniami jeździć na różnego rodzaju terapie.

Czy w szkole będzie funkcjonowała świetlica?

Tak. Planujemy zapewnienie opieki nad dziećmi w godzinach 7.00-16.00. Zajęcia szkolne i dodatkowe realizowane będą w godzinach 8.00-15.00, więc dzieci czasu na świetlicy szkolnej spędzać będą niewiele, za to dużo czasu poświęcą nauce i rozwijaniu zainteresowań.

Jak będzie wyglądało finansowanie szkoły?

Finansowanie szkoły będzie opierać się w dużej mierze o subwencje oświatowe przekazywane przez Gminę. Dodatkowe środki na utrzymanie szkoły pochodzić będą z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. Będziemy także, tak jak miało to miejsce dotychczas, pozyskiwać dotacje i granty oraz prowadzić aktywny fundraising, aby zapewnić szkole stały rozwój, a dzieciom wydarzenia i atrakcje dodatkowe.

Jakie zajęcia będą realizowane w szkole?

Szkoła realizować będzie zajęcia zgodne z programem nauczania w szkole podstawowej. Dodatkowo będzie obowiązywał zwiększony wymiar godzin języka angielskiego. Ważnym akcentem będą także zajęcia artystyczne. W kolejnych latach chcielibyśmy zwiększyć także liczbę godzin języka polskiego i matematyki.

Posiadając wielu specjalistów z pasją oraz bogate wyposażenie sali muzycznej, artystycznej, specjalistyczny sprzęt multimedialny, wyposażenie sali doświadczania świata, czy specjalistyczny sprzęt do ćwiczenia integracji sensorycznej jesteśmy w stanie prowadzić bardzo zróżnicowanie zajęcia dodatkowe i rozwijać różne zainteresowania uczniów.

Czy szkoła będzie realizować podstawę programową?

Oczywiście, szkoła ma obowiązek realizować podstawę programową, jak każda placówka oświatowa publiczna i niepubliczna. Kiedy szkoła powstanie, posiadać będzie zaakceptowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty program nauczania, a zajęcia będą prowadzone w oparciu o arkusze organizacyjne, tak jak ma to miejsce w każdej szkole.

Jakie wsparcie dodatkowe będą miały dzieci w szkole?

W skład kadry, oprócz nauczycieli, wejdą także liczni nauczyciele współorganizujący, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista bio-feedback.

Przewiń na górę