Autyzm

Charakterystyka

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju polegającym na poważnej dezorganizacji funkcjonowania w wielu dziedzinach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej i behawioralnej. Obserwowane trudności dotyczą więc mowy, postrzegania, reagowania, uwagi, sprawności ruchowej. Określany jest jako poważne zakłócenie komunikacji dziecka ze światem, wpływa na ważne ludzkie właściwości: porozumiewanie się i relacje społeczne.

Objawy

Jednym z osiowych objawów autyzmu jest upośledzenie w zakresie interakcji społecznych, czyli brak zdolności do reagowania na innych ludzi. Dziecko autystyczne nie rozumie, że inni myślą i czują, powoduje to poważne konsekwencje w regulowaniu jego kontaktów z otoczeniem. Odbiór i zrozumienie informacji o emocjach płynących od innych są znacznie zakłócone. Trudności te owocują brakiem odwzajemnienia społeczno-emocjonalnego oraz deficytami potrzeby dzielenia z innymi radości czy zainteresowania.

Kolejnym objawem są poważne zaburzenia w zakresie porozumiewania się. Jest to widoczne choćby w zaburzeniu rozwoju mowy przejawiającym się przede wszystkim jej opóźnieniem lub całkowitym brakiem. U dzieci, które opanują mowę, pojawiają się specyficzne formy wypowiedzi. Mogą to być echolalia (powtarzanie tego, co dziecko przed chwilą usłyszało, zamiast własnej odpowiedzi na pytanie) czy odwracanie zaimków, nadużywanie imiesłowów. Mowa jest często stereotypowa, brak jej ekspresji, formy się powtarzają.

Bardzo mocno przejawiającą się cechą autyzmu jest przywiązanie do niezmienności, co można zaobserwować w ograniczonych, stereotypowych wzorcach zachowań. Przyjmują one postać procedur i rytuałów, sztywno i uporczywie powtarzanych. Przykładowo dzieci układają przedmioty według ściśle określonej i niezmiennej kolejności, przywiązują się do znanych posiłków, ustalonego porządku dnia. Każda zmiana czy odstępstwo od reguły może powodować u dziecka lęk, przez co mogą występować u dziecka zachowania trudne, tj.: krzyk, płacz, agresja.

by-Yves Schiepek

Dzieci autystyczne wykazują wiele objawów zaburzonej integracji sensorycznej. Podstawą tych trudności są zakłócenia w odbiorze i przetwarzaniu impulsów w zakresie doznań wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych. Percepcja informacji z zewnątrz jest zaburzona z uwagi na trudności w integracji bodźców docierających różnymi kanałami zmysłowymi. Problemy w zakresie SI mogą powodować zachowania obronne (ucieczka przed chaosem lub nadmiarem napływających doznań w przypadku nadwrażliwości) lub też zachowania autostymulujące (dostarczanie sobie brakujących czy też wzmacnianie za słabych bodźców w przypadku niedowrażliwości).

Charakterystyczne dla autyzmu są wybiórcze, czasem niezwykłe, wybitne zdolności. Dotyczą one np. pamięci fotograficznej, umiejętności matematycznych, językowych, muzycznych czy plastycznych.

Myślenie charakteryzuje skrajny realizm: nie potrafią „czytać między wierszami”. Informacje pozawerbalne (mowa ciała, ton, siła głosu) nie modyfikują znaczenia usłyszanej wypowiedzi.

W zakresie kontaktów społecznych wyraźnie widoczna jest jednostronność komunikacji. To inni inicjują, podtrzymują i urozmaicają kontakt. Typowe w relacji jest unikanie kontaktu wzrokowego i brak zainteresowania dla osoby rozmówcy.

Wyraźny upośledzony jest rozwój funkcji symbolicznej i zabawy symbolicznej oraz społecznych zabaw naśladowczych. Dziecko autystyczne nie rozumie zabaw w „chowanego”, sytuacji z udawaniem, zachowań dyplomatycznych. Dziecko bawi się zwykle samotnie, obok innych, nie włączając się w aktywność zespołową.

Terapia

Podczas terapii dziecka autystycznego staramy się poprzez stworzenie mu bezpiecznych warunków nawiązać z nim taki kontakt, aby móc odszukać z jakimi problemami dziecko do nas przychodzi, zdiagnozować jakie dziecko ma bariery w prawidłowym rozwoju oraz stopniowo te bariery niwelować. Nasza interwencja opiera się na wnikliwej diagnozie i indywidualnie przygotowanym programie terapeutycznym. Oferujemy zajęcia indywidualne oraz zajęcia grupowe, które mają na celu kształtować u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju poszczególne umiejętności społeczne.

Zajęcia indywidualne:

  • Czas trwania zajęć: 60 min (częstotliwość spotkań ustalana indywidualnie)
  • Koszt: 45 zł / 60 min

Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe):

  • Czas trwania zajęć: 60 min (częstotliwość spotkań ustalana indywidualnie)
  • Koszt: 30 zł / 60 min